breath

27 tekstów – auto­rem jest breath.

Usiądę na pa­rape­cie ok­na i po­pat­rzę, jak liście są bez­bron­ne wo­bec sza­lejące­go wiat­ru. Zu­pełnie, jak ludzie wo­bec problemów. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 kwietnia 2011, 21:12

Naj­gorzej jest ar­tyście przed­sta­wić siebie samego. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 kwietnia 2010, 14:15

Bóg jest wszechmogący - nie za­pomi­naj­my o tym. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 kwietnia 2010, 14:36

Z każdym dniem prze­konu­jemy się co­raz bar­dziej, że to nie my de­cydu­jemy kiedy się rodzi­my, kiedy umiera­my. To nas zaczy­na przerażać. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2010, 14:16

Wiem, że mo­je dziś czy jut­ro za­leży tyl­ko i wyłącznie ode mnie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 17 marca 2010, 14:13

Wyob­rażałam so­bie to wszys­tko inaczej. Myślałam, że będziesz cier­pieć, tęsknić, oka­zywać na każdym kro­ku, że mnie To­bie bra­kuje. Jed­nak mil­czysz... Mil­cząc za­dajesz mi jeszcze większy ból, na który so­bie zasłużyłam. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 7 marca 2010, 17:31

Kiedy od­chodzi twój naj­lep­szy przy­jaciel za­biera ze sobą cząsteczki ciebie, których Ty nie możesz niczym wy­pełnić. I choćbyś chciał krzyknąć i spróbo­wać go zat­rzy­mać - po pros­tu nie możesz. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 lutego 2010, 13:46

Cza­sami pat­rze przed siebie i chcę mieć Cię przy so­bie na stałe. A cza­sami po pros­tu Cię niena­widzę, ale to chy­ba ludzkie? 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 lutego 2010, 19:59

I to wca­le nie o to chodzi, że ja nie mogę bez Ciebie żyć, bo mogę. Tyl­ko ja nie chcę... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 lutego 2010, 17:02

Miłość jest piep­rzoną egois­tką myślącą tyl­ko o so­bie, nie o nas. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 lutego 2010, 19:02
breath

Gówniara po uszy zakochana w swoim dziecku.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

breath

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność